КП "Водовод и канализација" а. д. Брод
Print Friendly and PDFВодоводна мрежа

Систем за снабдијевање водом у Броду датира из 1950. године. Снабдијевање корисника водом и одводњу канализационих вода на подручју града и приградских насеља обавља КП „Водовод и каанализација“ а.д. Брод.
Снабдијевање водом града и приградских насеља врши се путем захвата подземне воде на градском водоцрпилишту два бунара И сеоским водоцрпилиштима три бунара).
Капацитет градских изворишта је 100 л/с док се тренутно користи око 60 л/с, сеоска водоцрпилишта су капацитета око 25 л/с и тренутно се користи пун капацитет. Дистрибутивну водоводну мрежу чини око 250 км различитих водоводних цијеви од ливеног жељеза, азбестцемента, ПВЦ-а и у задњем периоду од ПЕ материјала. Азбестноцементне цијеви чине око 10% водоводне мреже у водоводном систему.
Саставни дио дистрибутивног система је пет препумпних станица, једном водоспремом и два водоторња.
КП “Водовод и канализација а.д. Брод располаже са резервоарским простором укупне запремине од око 1.730,00 м³, а чине га водоспрема 1000 м³, градски водоторањ 500 м³ И 54 м³, водоторањ Врела 180 м³.
Укупан број прикључених корисника је 5281 водомјерних мјеста.
Просјечни губици воде у мрежи у зависности од мјесеца се креће у распону од 60 до70%. Контроле квалитета воде контролише Институт за заштиту здравља РС, регионални завод Добој по службеном гласнику РС број 40 из 2003. године.
Број анализа се врши у склопу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће Сл. гласник број 40/03.
Резултати свих анализа показују да је вода за пиће из градског водоводног система Брод хигијенски исправна, односно, задовољава прописе Правилника о хигијенској исправности воде за пиће Сл. гласник РС број 40/03.