КП "Водовод и канализација" а. д. Брод
Print Friendly and PDFКанализациона мрежа

Отпадне и оборинске воде у урбаном дијелу Општине Брод се прикупљају и одводе изграђеним комбинованим одводним канализационим системом. Канализациона мрежа је изграђена у периоду 1963 – 1987. година. Изграђен је мјешовити тип канализационе мреже са комбинованим начином каналисања отпадних и оборинских вода тј. кишница прикупљена кишном канализацијом се упушта у фекалну канализацију. Укупна дужина изграђених канализационих линија износи око 19500 м. Канализациони систем се састоји од два колекторска правца профила 1200 и 1400 мм .Канализационе линије су изграђене од: АЦ, полиестерских и бетонских цијеви пречника од 200 до 1400 мм. Прикупљена вода се одводи на сабирну колекторску подстаницу „Стадионска“. Са сабирне колекторске подстанице „Стадионска“ главним колекторским правцем отпадне воде се каналишу на колекторску подстаницу „Себастијановић“. Главни колектор даље одводи отпадну воду ка реципијенту, каналу који отиче у реку Саву. Сакупљене отпадне воде се испуштају без икаквог додатног пречишћавања ( третмана отпадних вода ). На канализациону мрежу је прикључено 1739 корисника. У осталим насељима није изграђена канализациона мрежа, те домаћинства испуштају отпадну воду у септичке јаме.