КП "Водовод и канализација" а. д. Брод
Print Friendly and PDFЦиљеви и развој предузећа

Развој предузећа у будућем периоду заснива се на реализацији пројекта “Рехабилитација водоводног и канализационог система Општине Брод” који ће резултирати остваривањем сљедећих циљева:

  • Да се обезбједи функционисање система водовода и канализације у оквиру пројектованих и изграђених капацитета, одржавање квалитета воде за пиће према Правилнику о хигијенској исправности воде и потребна сигурност производних објеката.
  • Да се обезбједи уредно водоснабдјевање свих категорија потрошача како по количини тако и квалитету и континуирано одвођење отпадних и атмосферских вода.
  • Превентивним одржавањем, непрекидним инвестиционим улагањем у водоводну мрежу, физичко - административне губитке довести на оптималну мјеру.
  • У циљу квалитетнијег обављања послова из основне и пратеће дјелатности планирати замјену дотрајале опреме, алата, возила и радних машина које обезбјеђују функционално и ефикасно одржавање система водовода и канализације.
  • Већим искориштењем радних машина, возила, опреме и радне снаге на пословима основне дјелатности као и услуга трећим лицима остварити допунске приходе.
  • Против дужника предузимати законске мјере како би се допринијело ефикаснијој наплати како по обиму тако и роковима наплате, чиме би се повећао износ ликвидних средстава потребних за функционисање предузећа.
  • Да би читав систем водоснабдијевања и канализације оптимално функционисао неопходно је планирати и реализовати пројекте који имају за циљ да обезбиједе хуману и логистичку подршку за остваривање планова развоја. Ово се прије свега односи на управљање људским ресурсима као неопходном услову за функционисање система, затим, обезбјеђивање и ефикасно кориштење материјалних ресурса, посебно опреме за рад и на крају и неопходног адекватног простора.
  • За реализацију постављених циљева неопходно је континуирано осавремењивати опрему како би цјелокупни систем што ефикасније функционисао.
  • На крају, менаџмент људских ресурса треба да континуираном обуком и развојем запослених омогући ефикасно функционисање система водоснабдијевања и канализације у будућем периоду.